AML overtid.jpg

Det er store forskjeller på hva arbeidsmiljøloven (AML) definerer som overtid og hvordan arbeidstakerne kompenseres for overtidsarbeid. Som arbeidsgiver er det viktig at du har gode rutiner for oppfølging av arbeidstiden, slik at du overholder lovens bestemmelser. Her gir jeg deg oversikten du må ha for å etablere et hensiktsmessig kontrollregime, slik at du ikke kommer i konflikt med arbeidstids- og overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

 

FORMÅL

Arbeidsavtaler og overenskomster i arbeidslivet har vanligvis bestemmelser om arbeidstid og overtidskompensasjon som er knyttet til arbeid før/etter bestemte klokkeslett, på bestemte dager, osv. Hensikten er å regulere det økonomiske forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med arbeid utover den ordinære arbeidstiden. 

Bestemmelsene om arbeidstid og overtid i arbeidsmiljøloven har en annen hovedhensikt; De er til for å beskytte arbeidstakerne mot overarbeid, urimelige arbeidsforhold og helseplager som følge av dette. 

I tillegg til AML reguleres arbeidstid og overtid også av andre lover og forskrifter, f.eks. rammeforskriften for petroleumsvirksomheten og skipssikkerhetsloven /forskrift om arbeidsordninger på skip, men i denne artikkelen ser vi kun på bestemmelsene i AML. 

Det er i AMLs kapittel 10, §10-4, §10-5 og §10-6 vi finner bestemmelsene om arbeidstid og overtid.

 

 • §10-4 Alminnelig arbeidstid. Definerer grensene for hvor mye arbeid som tillates, pr døgn og pr uke i ulike arbeidstidsordninger, før det beregnes overtid.
 • §10-5 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid. Definerer grensene for hvor mye arbeid som gjennomsnittlig tillates, pr uke og pr døgn, før det beregnes overtid. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden krever avtale med arbeidstaker, tillitsvalgte eller tillatelse fra arbeidstilsynet.
 • §10-6 Overtid. Definerer grensene for tillatt overtid og samlet arbeidstid over ulike tidsintervaller. All overtid beregnes med utgangspunkt i den alminnelige arbeidstiden.

 

GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER

De grunnleggende AML-bestemmelsene er stykket opp i lovteksten og kan være vanskelige å få oversikt over, men er relativt enkle å forstå når de er samlet og strukturert. Grenseverdier for alminnelig arbeidstid, overtid og samlet arbeidstid er definert slik det fremkommer i figuren nedenfor. Som vi ser er grensen for daglig alminnelig arbeidstid ni timer, uavhengig av arbeidstidsordning. Den ukentlige alminnelige arbeidstid er i utgangspunktet begrenset til 40 timer, men ved ulike former for skift/turnusarbeid senkes grensen, slik at overtidsberegningen slår inn tidligere. Den samlede ukentlige arbeidstiden kan være inntil 69 timer, men gjennomsnittsberegnet over åtte uker må den ikke overstige 48 timer.

 

Figur - AML grunnleggende bestemmelser arbeidstid og overtid .jpg

(Klikk for større bilde)

 

Når du skal beregne overtidsarbeid i henhold til AMLs bestemmelser, må du starte med å finne den alminnelige arbeidstiden som gjelder for arbeidstidsordningene som benyttes i din virksomhet. Alt arbeid utover grensene for alminnelig arbeidstid er overtid.

Når du kjenner den alminnelige arbeidstiden er du klar til å kontrollere om lovens grunnleggende bestemmelser om overtid og samlet arbeidstid er overholdt, slik:

 1. Beregne samlet arbeidstid for hvert enkelt døgn i perioden som kontrolleres. Samlet arbeidstid som overstiger 13 timer er brudd på døgngrensen i §10-6 (8).
 2. Beregne samlet arbeidstid for hver enkelt uke i perioden som kontrolleres. Samlet arbeidstid som overstiger 69 timer er brudd på ukegrensen i §10-6 (8).
 3. Gjennomsnittsberegne den samlede arbeidstiden for alle åtteukers-perioder som inngår i perioden som kontrolleres. Gjennomsnittsberegnet samlet arbeidstid som overstiger 48 timer er brudd på ukegrensen i §10-6 (8).
 4. Beregne overtid for hvert enkelt døgn i perioden som kontrolleres, som differansen mellom den samlede arbeidstiden og grensen for alminnelig arbeidstid pr døgn. Summer døgnbasert overtid for ukene i perioden som kontrolleres.
 5. Beregne overtid for hver enkelt uke i perioden som kontrolleres, som differansen mellom den samlede arbeidstiden og grensen for alminnelig arbeidstid pr uke. Husk at ukegrensen for alminnelig arbeidstid avhenger av arbeidstidsordning iht. §10-4 (4)-(6).
 6. Høyeste beregnede overtid iht. punkt 4 og 5 er gjeldende for uken som kontrolleres. Overtid som overstiger 10 timer er brudd på ukegrensen i §10-6 (4).
 7. Beregne overtid for alle fireukers-perioder som inngår i perioden som kontrolleres, ved å summere uketallene fra punkt 5. Overtid som overstiger 25 timer er brudd på fireukers-grensen i §10-6 (4).
 8. Beregne overtid for siste 52-ukers periode ved å summere uketallene fra punkt 5. Overtid som overstiger 200 timer er brudd på grensen for 52 uker i §10-6 (4).

Merk at overtidsberegningen over fireukers-perioder og gjennomsnittsberegningen av den samlede arbeidstiden over åtteukers-perioder gjøres glidende. Om du kontrollerer overtid for det siste året må du altså summere overtiden i alle fireukers-perioder som inngår i året, ved å forskyve med en uke for hver ny beregning. Fremgangsmåten er den samme for gjennomsnittsberegningen.

 

Figur - AML glidende overtidsberegning.jpg

(Klikk for større bilde)

 

Tilsvarende bør du, når du kontrollerer overtid pr 52 uker, inkludere alle 52-ukers perioder som avsluttes innenfor perioden som kontrolleres. Denne typen glidende kontroll krever at du inkluderer data for inntil 52 uker før perioden som kontrolleres.

Tips: Loven sier ingen ting om hvordan man skal finne den alminnelige arbeidstiden om det er benyttet ulike arbeidstidsordninger innenfor samme kontrollperiode. En praktisk tilnærming er å benytte grensene som er gitt av den ordningen som har den største andelen av arbeidstiden.

 

UNNTAK FRA DE GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSENE

AML åpner for at partene i arbeidslivet kan avtale unntak fra lovens grunnleggende bestemmelser. Det er mulig å avtale unntak både fra arbeidstids- og overtidsreglene. Tabellen nedenfor viser hvilke typer avtaler som kan inngås mellom ulike avtaleparter og hvilke grenser det kan avtales unntak fra.

 

Figur - AML unntak fra grunnleggende bestemmelser.jpg

(Klikk for større bilde)

 

De unntakene som er minst belastende for arbeidstakerne kan avtales direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mens de mest belastende unntakene krever tillatelse fra arbeidstilsynet.

 

GJENNOMSNITTSBEREGNING

Gjennomsnittsberegning innebærer at den alminnelige arbeidstiden over en periode fordeles slik at den bryter med de grunnleggende arbeidstidsbestemmelsene, men i gjennomsnitt allikevel er innenfor lovens grenser.  Med gjennomsnittsberegning kan man dermed f.eks. avtale at den alminnelige arbeidstiden økes til 12,5 timer pr dag og 54 timer pr uke i en arbeidstidsordning med helkontinuerlig skiftarbeid, som i henhold til grunnleggende bestemmelser kun tillater en alminnelig arbeidstid på 9 timer pr dag og 36 timer pr uke. Forutsetningen er at arbeidstiden i gjennomsnitt over åtte uker ikke overstiger 48 timer pr uke, og at den i gjennomsnitt over 52 uker er innenfor lovens grenser på 9 timer pr dag og 36 timer pr uke.

 

OVERTID

I tillegg til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden tillater loven avtaler om utvidet bruk av overtidsarbeid og utvidede grenser for samlet arbeidstid. Ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet med tariffavtale, kan man f.eks. avtale følgende:

 • Inntil 20 timer overtid pr uke (grunnregel 10 timer)
 • Inntil 50 timer overtid over fire uker (grunnregel 25 timer)
 • Inntil 300 timer overtid pr år (grunnregel 200 timer)
 • Inntil 16 timer samlet arbeidstid pr døgn (grunnregel 13 timer)

Merk at den grunnleggende bestemmelsen om maksimal samlet arbeidstid pr uke på 69 timer forhindrer mange gjentakende 16-timers arbeidsdager. Den samlede arbeidstiden innskrenkes ytterligere ved at det i slike tilfeller er krav om gjennomsnittsberegning over åtte uker, for å sikre at lovens grunnleggende bestemmelse om maksimalt 48 timer samlet arbeidstid pr uke ikke brytes.

 

SANKSJONER

Ved brudd på AMLs bestemmelser om overtid og arbeidstid kan konsekvensene bli betydelige. Arbeidstilsynet kan ilegge bøter, eller i verste fall kreve stans i arbeidet, som får store økonomiske konsekvenser.

Det kan være komplisert å finne ut hvilke arbeidstids- og overtidsbestemmelser som gjelder i ulike sammenhenger. Vi har derfor laget en interaktiv AML arbeidstids- og overtidsveiviser, som hjelper deg å finne hvilke beregningsregler og kontroller som må utføres for at din virksomhet skal overholde AMLs bestemmelser.

Du kan laste ned AML arbeidstids- og overtidsveiviseren gratis her.

Last ned gratis Veiviser