forutse_aml_brudd_16_9.jpg

Hvordan håndterer du en anklage om et mulig brudd på arbeids- og overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven? Starter du ved å gå gjennom systemene dine manuelt? Sjekker du registrert aktivitet mot gjeldende arbeidstidsordning og etterprøver utregningen? Skaffer du oversikt over arbeid i friperioder, sykdom, kursaktivitet og lignende for den aktuelle arbeidstakeren?

I denne artikkelen vil jeg vise fordelene ved å overvåke tidsbruken, slik at mulige AML-brudd kan oppdages på forhånd.

 

TØFFE KONSEKVENSER

Vi erfarer at virksomhetene ikke alltid er klar over hvor alvorlige konsekvenser det kan få å bryte Arbeidsmiljølovens (AML) bestemmelser.

  • Den mildeste reaksjonen er pålegg fra Arbeidstilsynet. Da blir det beskrevet hva som må rettes på og satt en frist for utbedring.
  • Dersom pålegget ikke gjennomføres innen tidsfristen, kan Arbeidstilsynet ilegge bedriften tvangsmulkt.
  • Ved overhengende fare kan arbeidstilsynet stanse arbeidet.
  • Ved alvorligere eller gjentagende regelbrudd, skriver Arbeidstilsynet ut bøter.
  • Dersom det skjer en alvorlig ulykke eller dødsfall som følge av AML-brudd, kan virksomhetens ledelse holdes ansvarlig. Det kan resultere i påtale og fengselsstraff for toppledelsen.

 

BEVISKRAV

Stilt overfor en anklage om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og overtid, er det ingen vei utenom en grundig undersøkelse av de faktiske forhold. Dette er potensielt et meget tid- og ressurskrevende arbeid.

Hvis du allerede har et digitalt timefangstsystem, kan du få uvurderlig hjelp og oversikt. Der kan du få øyeblikksbilder og varslinger dersom maksgrensene i Arbeidsmiljøloven er i ferd med å brytes. Dermed holder du kontinuerlig kontroll og forhindrer at noen jobber ulovlig mye overtid.

 

KLAR MELDING

Både straffereaksjonene og merarbeidet forbundet med et brudd gjør det svært regningssvarende å bruke ressurser på kontroll av overtidsbruken mot bestemmelsene i AML. For å få til dette må du konfigurere timefangstsystemet ditt slik at alle relevante tariffavtaler, arbeidstidsordninger og avtaler om utvidet overtidsarbeid er tilgjengelige i systemet.

Når en arbeidstaker registrerer timer, vil det bli utført kontroller mot reglene i systemet. I utgangspunktet, med "normal" arbeidstid, er det lovens ukes-, fireukers- og 52-ukers-grenser som er relevante. I et tenkt eksempel (uten at det foreligger avtale om utvidet bruk av overtidsarbeid) har en ansatt jobbet 18 timer overtid i løpet av en periode på to uker. Da vil systemet varsle at et mulig AML-brudd er på gang, siden maksgrensen på 25 overtidstimer pr. fire uker nærmer seg. Både den som fører timene (arbeidstaker eller arbeidsleder) og HR bør da varsles.

 

PROAKTIV METODE

De aller fleste som har erfaring fra virksomheter hvor arbeidstakerne går i ulike  arbeidstidsordninger er enige med meg i at det er umulig å holde denne oversikten manuelt. Har du funksjonaliteten jeg beskriver tilgjengelig i timefangstsystemet, kan du enkelt styre hver enkelt arbeidstakers overtidsbruk, samtidig som du har dokumentasjon for hånden dersom Arbeidstilsynet dukker opp på en uvarslet inspeksjon.

Da har du spart deg selv for mengder av ekstraarbeid og slipper presset det er å ha søkelyset fra en offentlig etat rettet mot deg over lengre tid.

Det er komplisert å finne ut hvilke arbeid- og overtidsbestemmelser som gjelder i ulike sammenhenger. Vi har derfor laget en interaktiv AML arbeidstids- og overtidsveiviser, som hjelper deg å finne hvilke beregningsregler og kontroller som må utføres for at din virksomhet skal overholde AMLs bestemmelser.

Du kan laste ned AML arbeidstids- og overtidsveiviseren gratis her.

 Last ned gratis Veiviser