shifts.jpg

Arbeidstidsordninger hvor det jobbes til ulike tider i løpet av døgnet, uken eller lengre intervaller omtales som turnus-, skift- eller rotasjonsordninger. Men hva er egentlig forskjellene på disse tre? I denne artikkelen gjennomgår vi begrepsbruken og plasserer ordningene i de mest utbredte sammenhengene.

 

ULIKE BETYDNINGER

Turnus, skift og rotasjon benyttes om hverandre og med ulike betydninger. Det er ikke uvanlig at ett av begrepene har  ulike betydninger - eller at ulike begreper har samme betydning - innen samme bransje og til og med innen samme virksomhet. I det følgende ser vi på de mest utbredte betydningene, basert på opplevd bruk og informasjon vi kan finne i faglitteratur fra ulike bransjer.

 

TURNUS

Turnusbegrepet benyttes vanligvis om arbeidstidsordninger hvor bemanningsbehovet varierer gjennom døgnet eller arbeidsuken. Turnusordninger er vanlige innen helse-/omsorgssektoren og innen serviceyrker, hvor behovet er mindre om natten og i helgene når aktivitetsnivået er lavere. I turnussammenheng er det ikke uvanlig å planlegge med redusert bemanning i forbindelse med ferier og helligdagsperioder, fordi aktivitetsnivået til en viss grad kan tilpasses bemanningen.

Turnusordningene er mer fleksible enn de andre ordningene med hensyn på fordelingen av ubekvem arbeidstid og det er ikke uvanlig for turnusarbeidere å jobbe fast skift, f.eks. kun om natten.

 

SKIFTARBEID

Skift-begrepet benyttes om arbeidstidsordninger hvor bemanningsbehovet er likt i hele tidsperioden hvor arbeid utføres. Skiftarbeid forekommer i flere former, fra enkle to-skift-løsninger og arbeid kun på hverdager, til kompliserte flerskiftordninger med døgnkontinuerlig drift. Den ubekvemme delen av arbeidstiden, typisk kvelds-, natt- og helgearbeid, fordeles likt mellom de ansatte som inngår i arbeidstidsordningen.

Skiftordninger er vanlige innen industrier hvor start og stopp av arbeidsprosessene er for omfattende til å utføres regelmessig, eller hvor arbeidsprosessene ikke kan stanses. 

 

ROTASJON

Rotasjonsbegrepet benyttes om flere ulike måter å organisere arbeidet på.

Skiftrotasjon betyr at en gruppe arbeidere roterer på de ulike skiftene i en skiftordning, f.eks. over tre uker med en uke dagskift, en uke kveldsskift og en uke nattskift.

Jobb-rotasjon benyttes for å gi arbeiderne variasjon i virksomheter med spesialiserte eller ensformige arbeidsoppgaver. Jobb-rotasjon behøver ikke å ha sammenheng med skiftarbeid og omfatter oppgaver som typisk automatiseres eller i stadig større grad overtas av roboter.

Den vanligste bruken av rotasjonsbegrepet ser vi imidlertid i forbindelse med skiftordninger med innarbeiding, hvor de ansatte i løpet av intense arbeidsperioder innarbeider rett til avspasering i etterfølgende friperioder. Innarbeidingsordningene benyttes vanligvis når det er lang avstand mellom hjem og arbeidssted, det er hel- eller døgnkontinuerlig drift og arbeiderne bor i tilknytning til arbeidsstedet i arbeidsperioden.

Offshore er det f.eks. vanlig å benytte 2-4-rotasjon, hvor tre "mannskapslag" til enhver tid roterer, slik at ett lag er i arbeidsperiode og to lag er i friperiode. I arbeidsperioden er det vanlig med skiftrotasjon, slik at det arbeides natt den ene uken og dag den andre uken - eller natt/dag i annenhver arbeidsperiode.

 

LIKHETER OG ULIKHETER

Felles for alle ordningene er at de faller utenfor det vi kan kalle normal arbeidstid. Som vi ser av tabellen nedenfor er det store likheter mellom skift- og rotasjonsordninger, mens turnusordninger har et litt annerledes virkemåte.

 

Figur - Skift-turnus-rotasjon - liheter og ulikheter.jpg

(Klikk for større bilde)

 

KOMBINASJON AV ULIKE ORDNINGER

Det forekommer sjelden at det benyttes både turnusordninger og skift- eller rotasjonsordninger innen samme virksomhet. Det er imidlertid svært vanlig å benytte ulike varianter av samme type ordning innen samme virksomhet. Vi ser ofte at det benyttes kombinasjoner av ordninger med 11 dager arbeid, 10 dager fri, 13 dager arbeid, 15 dager fri, 14 dager arbeid, 14 dager fri, osv. innen samme virksomhet og at ordningene har ulik kompensasjon for forkortet arbeidstid og ulike årstimetall. 

Når de ansatte i virksomheten arbeider i flere varianter av arbeidstidsordninger gjennom året, kan det bli svært komplisert for arbeidsgiver å førlge opp arbeidstiden. Med mange ansatte krever oppfølgingen systemstøtte.

Vi har laget en kalkulator som hjelper deg å beregne hvordan ulike skift- eller rotasjonsordninger går opp i årsverk. Du kan laste ned rotasjonskalkulatoren ved å trykke på knappen nedenfor.

Les gjerne artikkelen vår om avregning av årsverk også.

 

Last ned gratis Rotasjonskalkulator