Hold orden på pluss- og minustid ved offshorearbeid

Av Chris Jelsness 12. april 2021

I forbindelse med tariffrevisjon av Industrioverenskomsten 2020 kom Norsk Industri og Fellesforbundet til enighet om rammer for pluss- og minustid ved offshorearbeid. Resultatet er nedfelt i en omforent partsforståelse, med en tilhørende veileder, som beskriver hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere skal forholde seg til rammene.

I denne artikkelen gjennomgår vi hva partsforståelsen innebærer i praksis og hvordan bedriftene bør innrette seg for å håndtere den løpende kontrollen og avregningen av pluss- og minustid.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger, Overtid

Slik beregner du sykefraværsprosent ved skiftarbeid

Av Chris Jelsness 13. mars 2018

Alle norske arbeidsgivere har plikt til å føre statistikk over sykefravær. Ett av elementene i statistikken er sykefraværsprosenten, som i henhold til folketrygdloven skal beregnes som tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk

Ved utarbeidelse av statistikken må man følge myndighetenes beregningsmetode, men gir den riktig sykefraværsprosent når det benyttes arbeidstidsordninger som avviker fra vanlig "funksjonærarbeidstid"?

I denne artikkelen ser vi på ulike måter å angripe beregningen på, og hvordan man får et mest mulig korrekt resultat som kan benyttes til sammenligning på tvers av bransjer, virksomhetsområder og arbeidstidsordninger.

Les mer

Temaer: Arbeidstidsordninger, Sykefravær

Hva er et årsverk?

Av Geir Andre Rasmussen 29. januar 2018

Hvis alle arbeidstakere jobbet fra 8-16 hver dag, ville det vært enkelt å bestemme hva et årsverk innebærer. Det er når skiftordninger og forkortet arbeidstidskompensasjon kommer inn i bildet, at beregningene blir kompliserte.

I denne artikkelen får du en rask oversikt over hvordan ulike arbeidstidsordninger påvirker årsverksberegningen. Her kan du også laste ned vår rotasjonskalkulator, som tar hensyn til komponentene som inngår i et årsverk og hjelper deg å se hvordan de innvirker på beregningen.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger

Timefangst - velg riktig verktøy for jobben!

Av Chris Jelsness 16. januar 2018

Det finnes et stort utvalg av timefangstsystemer i markedet, med et bredt spenn i funksjonalitet. Noen systemer er enkle og bransjespesifikke, mens andre er altomfattende allroundere. I denne artikkelen ser vi på hvordan du bør gå frem for å finne et system som passer for din virksomhet.

Les mer

Temaer: Timeregistrering

Kan du forutse brudd på arbeidsmiljøloven?

Av Joakim Vorren 4. desember 2017

Hvordan håndterer du en anklage om et mulig brudd på arbeids- og overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven? Starter du ved å gå gjennom systemene dine manuelt? Sjekker du registrert aktivitet mot gjeldende arbeidstidsordning og etterprøver utregningen? Skaffer du oversikt over arbeid i friperioder, sykdom, kursaktivitet og lignende for den aktuelle arbeidstakeren?

I denne artikkelen vil jeg vise fordelene ved å overvåke tidsbruken, slik at mulige AML-brudd kan oppdages på forhånd.

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Overtid

Bemanningsforetak? Ta grep om kravene i vikarbyrådirektivet!

Av Chris Jelsness 15. november 2017

Bemanningsforetak er virksomheter hvor formålet med driften er utleie av arbeidskraft. Som følge av formålet, må virksomhetene forholde seg til EUs vikarbyrådirektiv.

Hvordan påvirker bestemmelsene i vikarbyrådirektivet virksomhetenes administrative funksjoner - og hvilke grep kan virksomhetene ta for å håndtere den ekstra arbeidsbyrden disse bestemmelsene medfører?

Les mer

Temaer: Timeregistrering, Årsverksberegning

Kan adgangskontrollsystemet benyttes til tidsstempling?

Av Terje Irgens 24. oktober 2017

I mange bransjer er det vanlig at arbeidstiden registreres ved at de ansatte stempler inn og ut, enten når de kommer og går fra arbeidsplassen eller når de bytter mellom ulike arbeidsoppgaver. Men, er det nødvendig å anskaffe kostbare proprietære løsninger for tidsstempling eller kan man benytte eksisterende infrastruktur i virksomhetens adgangskontrollsystem?

Les mer

Temaer: Timeregistrering

Turnus, skift eller rotasjon?

Av Chris Jelsness 16. oktober 2017

Arbeidstidsordninger hvor det jobbes til ulike tider i løpet av døgnet, uken eller lengre intervaller omtales som turnus-, skift- eller rotasjonsordninger. Men hva er egentlig forskjellene på disse tre? I denne artikkelen gjennomgår vi begrepsbruken og plasserer ordningene i de mest utbredte sammenhengene.

Les mer

Temaer: Årsverksberegning, Arbeidstidsordninger

Har du EGENTLIG oversikt over arbeidstids- og overtidsbestemmelsene?

Av Chris Jelsness 30. september 2017

Det er store forskjeller på hva arbeidsmiljøloven (AML) definerer som overtid og hvordan arbeidstakerne kompenseres for overtidsarbeid. Som arbeidsgiver er det viktig at du har gode rutiner for oppfølging av arbeidstiden, slik at du overholder lovens bestemmelser. Her gir jeg deg oversikten du må ha for å etablere et hensiktsmessig kontrollregime, slik at du ikke kommer i konflikt med arbeidstids- og overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 

Les mer

Temaer: Arbeidstidsordninger, Overtid

Slik følger du opp permitterte arbeidstakere

Av Tine Maien Øveraasen 6. juni 2017

Permitteringsreglene gir rom for at permitterte arbeidstakere kan jobbe midlertidig i permitteringsperioden. Om grensen for midlertidig arbeid overskrides, anses permitteringsperioden som avbrutt og det må startes en ny permitteringsprosess om ikke lønnsplikten skal falle tilbake på arbeidsgiver. 

Du må både kjenne permitteringsreglene og følge opp hver enkelt arbeidstaker nøye for å sikre at grensene for permitteringstid og arbeid under permittering ikke overskrides. 


Les mer

Temaer: Arbeidstidsordninger, Permittering

Om Timekontrollen

Timekontrollen er en blogg som tar opp problemstillinger knyttet til timefangst/timeregistrering, overtidskontroll, avregning av årsverk og relaterte temaer.

 

Vår ekspertise er opparbeidet etter mange års arbeid med noen av de mest utfordrende arbeidstidsbestemmelsene i norsk arbeidsliv.

 

Besøk også www.icore.no.

Siste innlegg

Søk i bloggen